MOBILLogga-umegallery

HUR BEHANDLAR VI DIN PERSONLIGA INFORMATION?
När du handlar från en webbutik, vår eller någon annan, så lämnar du ifrån dig information om dig själv. Var du bor, vilken e-postadress du har och vad du handlar. Här beskriver vi hur vi hanterar dina personuppgifter.
Grunden i allt vi gör är att behandla våra kunder som vi själva vill bli behandlade, alltid. Det gäller även när det kommer till information. 

Vi hoppas att du känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter och vill fortsätta handla din fotokonst hos oss. 
GDPR - DINA RÄTTIGHETER
General Data Protection Regulation är en EU-förordning som reglerar hur vi får behandla personuppgifter. Den ersätter PUL (personuppgiftslagen) från och med 25 maj2018.

Du kan läsa mer om lagen och dina rättigheter på Datainspektionens hemsida.
SAMMANFATTNING AV VÅR INFORMATIONSHANTERING
Vi samlar in så lite information som möjligt. Den information vi samlar in är den information som krävs för att kunna fullgöra vårt åtagande mot dig och för att du ska kunna fullgöra ditt åtagande mot oss (alltså betala för din beställning). 

När du betalar med kort krävs det att du uppger ditt kreditkortsnummer. Det går via en säker server och Payson sköter kortbetalningar åt oss.
Dessutom behöver vi såklart veta vilka produkter du beställer och vi behöver din e-postadress och telefonnummer för att kunna kontakta dig med leveransbesked, ändrad information osv.
HUR ANVÄNDER VI DEN HÄR INFORMATIONEN?
Vi använder informationen för att expediera din beställning. Vi använder din e-postadress för att kunna skicka information till dig om du begärt det. 
VARFÖR SPARAR VI INFORMATION?
Vi sparar information av bokföringstekniska skäl. Vi behöver kunna redovisa underlag för skattemyndigheten. 
TA BORT DIN INFORMATION FRÅN VÅR DATABAS
Den information vi sparar finns bara som underlag för den ekonomiska transaktionen och behålls av legala skäl och kan därför inte raderas. 
Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på butik@svenskfotografi.se
VILKA SYSTEM HAMNAR DINA UPPGIFTER I?
När du handlar hos oss går din order igenom flera steg för att vi ska kunna behandla och skicka dina varor till dig. 

Följande system/leverantörer jobbar vi med och din information kan komma att behöva behandlas av några av dessa. 
Hemsida24 - vår webshopslösning
Speedledger - vårt bokföringssystem
Nordea - om du betalar med faktura.
Payson - om du betalar med kort eller internetbank.
Postnord - om vi skickar din leverans med med Postnord.
DHL - om vi skickar din leverans med med DHL
Hemsida24 - domän och mailhanteringssystem
Loopia - domän och mailhanteringssystem
One.com - mailhanteringssystem
Vid köp av böcker lämnas köparens adress ut till resepktive bokleverantör.

Vi använder ett system för vår webshop som heter Hemsida24. Det är en databas där våra produkter, våra sidor med text och allt annat (inklusive den här sidan) du ser i webshopen finns samlade.

I beställningen finns information om vilka produkter du köpt av oss, hur du betalat (men ingen information om kreditkort, personnummer eller liknande) samt adressen vi ska skicka varorna till. 

Här kan vi också spara och lägga in mailkonversationer kopplade till beställning och byten. Syftet med detta är att ge dig som kund bättre service. 

FAKTURA, KORT OCH INTERNETBANK
När du kommer till kassan måste du betala för dina varor. Där kan du välja mellan flera olika betalsätt. Beroende på betalsätt kommer en extern betalningsfömedlare få information om ditt köp.

Har du frågor kring hur faktura och Swish behandlar din information måste du kontakta betalningsförmedlaren och för Swish din bank. 

Vi sparar den här information i enlighet med bokföringslagen eftersom informationen är underlag för en ekonomisk transaktion. 

SPEEDLEDGER- BOKFÖRING
Vi använder programmet Speedledger för bokföring. Från Speedledger tar vi ut fakturajournaler som används som bokföringsunderlag. I fakturajournalerna finns namn på köparen, fakturanummer och belopp. 

Vi sparar informationen i enlighet med bokföringslagen där man kan läsa följande: "De ska bevaras fram till och med det sjunde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades."

COOKIES
Vi använder cookies. Det gör vi för att kunna lagra dina varor i din varukorg.
Vi använder dessutom Googles tjänster "Google Analytics" och "Google Remarketing". Även dessa tjänster använder cookies. Här kan du läsa mer om vad det betyder för dig.
INFORMATION TILL ANDRA AKTÖRER
Vi lämnar aldrig ifrån oss din information till någon annan (utom ovan nämnda som krävs för att fullgöra vårt åtagande mot dig). 

Undantag görs om vi av någon anledning är tvingade enligt lag eller domstolsbeslut.
DINA RÄTTIGHETER
Du har flera rättigheter i och med GDPR. Vi har alltid respekterat våra kunder så för oss spelar det inte så stor roll förutom att det nu är lagkgrav. 

Du har rätt att bli bortglömd/raderad. 
Du har rätt till registerutdrag.
Du har rätt att få eventuella uppgifter rättade.
Du har rätt till dataportabilitet.
Du har rätt att återkalla ditt samtycke för behandling av uppgifter. 
Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandlingen av personuppgifter til Datainspektionen. 

HOW DO WE PROCESS YOUR PERSONAL INFORMATION?
When you shop from an online store, ours or someone else, you provide information about yourself. Where you live, what email address you have and what you shop for. Here we describe how we handle your personal information.
The basis of everything we do is to treat our customers as we ourselves want to be treated, always. This also applies when it comes to information.

We hope you feel confident in how we process your personal information and want to continue to sell your photo art with us.
GDPR - YOUR RIGHTS
The General Data Protection Regulation is an EU regulation that regulates how we may process personal data. It replaces the PUL (Personal Data Act) from May 25, 2018.

You can read more about the law and your rights on the Swedish Data Inspectorate's website.
SUMMARY OF OUR INFORMATION MANAGEMENT
We collect as little information as possible. The information we collect is the information needed to fulfill our commitment to you and to be able to fulfill your commitment to us (thus paying for your order).

When paying with a card, you are required to enter your credit card number. It goes through a secure server and Payson handles card payments for us.
In addition, we obviously need to know what products you order and we need your e-mail address and telephone number to be able to contact you with delivery information, changed information, etc.
HOW DO WE USE THIS INFORMATION?
We use the information to dispatch your order. We use your email address to send you information if you request it.
WHY DO WE SAVE INFORMATION?
We save information for accounting reasons. We need to be able to present supporting documents to the tax authorities.
DELETE YOUR INFORMATION FROM OUR DATABASE
The information we store is only available as a basis for the financial transaction and is retained for legal reasons and therefore cannot be deleted.
If you have any questions, please contact us at butik@svenskfotografi.se
WHAT SYSTEM DOES YOUR DATA GET INTO?
When you shop with us, your order goes through several steps so that we can process and send your goods to you.

We work with the following systems / suppliers and your information may need to be processed by some of these.
Website24 - our webshop solution
Speedledger - our accounting system
Nordea - if you pay by invoice.
Payson - if you pay by card or internet bank.
Postnord - if we ship your delivery with Postnord.
DHL - if we ship your delivery with DHL
Website24 - domain and mail management system
Loopia - domain and mail management system
One.com Mail Management System
When purchasing books, the buyer's address is given to the respective book supplier.

We use a system for our webshop called Hemsida24. It is a database where our products, our pages of text and everything else (including this page) you see in the webshop are collected.

The order contains information about what products you bought from us, how you paid (but no information about credit cards, social security numbers or the like) and the address we will send the goods to.

Here we can also save and post email conversations linked to ordering and exchanges. The purpose of this is to give you as a customer better service.

INVOICE, SHORT AND INTERNET BANK
When you arrive at the checkout, you have to pay for your goods. There you can choose from several different payment methods. Depending on the payment method, an external payment intermediary will receive information about your purchase.

If you have questions about how invoice and Swish process your information, you must contact the payment intermediary and for Swish your bank.

We store this information in accordance with the Accounting Act, since the information is the basis for an economic transaction.

SPEEDLEDGER RECORDING
We use the Speedledger program for accounting. From Speedledger we extract invoice journals that are used as accounting records. The invoice records contain the name of the buyer, invoice number and amount.

We save the information in accordance with the Accounting Act, where you can read the following: "They must be kept up to the seventh year after the end of the calendar year when the financial year ended."

COOKIES
We use cookies. We do this to be able to store your goods in your shopping cart.
We also use Google's "Google Analytics" and "Google Remarketing" services. These services also use cookies. Here you can read more about what it means to you.
INFORMATION TO OTHER ACTORS
We will never disclose your information to anyone else (except the one mentioned above to fulfill our commitment to you).

Exceptions are made if for any reason we are forced by law or court order.

YOUR RIGHTS
You have several rights with GDPR. We have always respected our customers so for us it does not matter much except that it is now a legal requirement.

You have the right to be forgotten / deleted.
You have the right to register extracts.
You have the right to have any information corrected.
You have the right to data portability.
You have the right to withdraw your consent to the processing of data.
You have the right to submit any complaints regarding the processing of personal data to the Data Inspectorate.