MOBILLogga-umegallery

KÖPVILLKOR UMEGALLERY OCH PRINTSTUDIO KLAS SJÖBERG

UMEGALLERY drivs av företaget Klas Sjöberg, organisationsnummer 7102234635, Sofiehemsvägen 22,
907 38 Umeå, Sverige

VIKTIGT OM DINA PERSONUPPGIFTER
Från och med den 25 maj 2018 ersätter GDPR (General Data Protection Regulation) den svenska personuppgiftslagen. GDPR är ett omfattande regelverk för hur vi som e-handlare får behandla dina personuppgifter. 

I och med att du handlar hos oss så godkänner du vår behandling av dina personuppgifter. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina uppgifter i vår Privacy Policy.

I korthet kan våra policy beskrivas på följande sätt:
Vi samlar bara in nödvändig information för att kunna fullgöra vårt åtagande till dig. 
Vi delar inte ut dina uppgifter till tredje part om det inte krävs för att kunna fullgöra vårt åtagande till dig (exempelvis så får DHL dina uppgifter för att kunna skicka hem varan till dig) och för att möta ställda lagkrav på bokföring. 
Vi sparar bara den information som krävs enligt lag och för att kunna ge så bra service som möjligt. 
Har du frågor kring dina personuppgifter kan du kontakta oss på printstudio@klassjoberg.se
1. Köp 
Vid beställning träffas avtal om köp först när umegallery bekräftat beställningen genom en orderbekräftelse. En orderbekräftelse skickas senast 24 timmar efter att beställning mottagits av umegallery. Om leveranstid ändras i beställningen kommer kunden att meddelas om detta snarast möjligt. Alla bilder printas och granskas av umegallery och vår printstudio Klas Sjöberg i Umeå. Innan vi påbörjat arbetet med en beställning kan kunden utan kostand häva köpet.
2. Priser
I priserna ingår moms med 25 %. Vid bekräftad beställning, kan priserna endast ändras av omständigheter som umegallery inte råder över. Till exempel väsentligt ändrade råvarupriser, valutaförändringar eller ändrad moms. Inga expeditionskostnader tillkommer. Skulle priset ändras har kunden rätt att utan kostnad häva köpet. 
3. Frakt 
Printen kan hämtas i Umeå eller fraktas och då tillkommer fraktikostnad . Den färdig printen genomgår noggran kvalitetskontroll och embaleras för säker leverans.
4. Betalningsalternativ/betalningsvillkor
4.1 Faktura
Avgiften för att betala mot faktura är 0 kronor. Vid fakturabetalning skall fakturan betalas innan vi producerar beställd print.
4.2 Kort och internetbank
Betalning med Payson. Betalning sker enkelt och säkert med Payson. Även om du inte har ett PaysonKonto sedan tidigare kan du snabbt göra transaktionen via Payson. Payson samarbetar med VISA, MasterCard samt alla svenska banker som erbjuder direktbetalningar, Swedbank, Handelsbanken, SEB, Nordea och Danske Bank. Payson håller höga säkerhetskrav och är PCI-certifierade av Trustwave som är en internationell organisation för säker e-handel. All trafik krypteras genom SSL 128 bitar och alla kortöverföringar bygger på bankernas så kallade 3D-secure teknik. Payson startade 2004 i Sverige och flera miljoner personer har använt Payson som är en välkänd betallösning på internet. Läs mer om Payson här: www.payson.se
5. Leveranser
Beställningar som görs  på helgfri vardag behandlas nästföljande helgfria vardag och levereras normalt inom 5-7 dagar inom Sverige. Undantaget "Exclusive edition" som kan ha längre leveranstid, då de skall signeras av konstnären före leverans.
Vi reserverar oss för slutförsäljning, tex vid begränsade upplagor. Kunden har alltid rätt att häva köp utan kostnad om varan är slutsåld. Paketen levereras av DHL eller annan transportör till utlämningsställe eller skickas som post. 
6. Transport 
Umegallery ansvarar för transport till dig som kund. Du och transportföretaget står för risken vid eventuell retur till oss. 
7. Skadade varor 
När du får dina varor är det viktigt att du kontrollerar din beställning direkt.  Har du mottagit en felaktig eller skadad vara, kontakta oss så snart som möjligt via e-post till printstudio@klassjoberg.se
8. Ångerrätt och öppet köp
Privatkunder har enligt distansavtalslagen rätt till 14 dagars ångerrätt. Detta innebär att du som kund har rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar efter det att du har tagit emot varan. Återsänd vara måste vara oanvänd ej öppnad och i sin originalförpackning. Vid utnyttjande av ångerrätt/öppet köp står kunden för returfrakten. 
9. Reklamationer 
Om du vill reklamera en skadad eller felaktig produkt ber vi dig kontakta oss via e-post för vidare instruktioner. Meddela oss helst via e-post printstudio@klassjoberg.se innan du skickar något. Lägg med fakturan/kvittot så vi kan identifiera returen. Kom ihåg att du ansvarar för frakten till oss.
10. Återbetalningar 
Återbetalning sker via insättning på konto. Summan återbetalas alltid till samma konto som använts vid köpet och snarast möjligt från det att vi har mottagit och godkänt returen.
11. Reservationer 
Vi reserverar oss för ändringar i priser till följd av stora prisavvikelser från våra leverantörer, felskrivningar eller andra fel som ligger utanför vår kontroll. Läs mer om oförutsedda händelser under Force Majeur nedan. 
12. Skydd av personuppgifter 
I samband med registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet endast i syfte för att fullfölja och tillhandahålla den service som du förväntar dig av oss. Enligt PUL (personuppgiftslagen) har du rätt att få den information som vi har registrerat på dig och om du anser den vara felaktig eller irrelevant kan du begära rättelse eller borttagning ur vårt kundregister. Kontakta i så fall vår kundservice (gärna på e-post printstudio@klassjoberg.se). Vi försäkrar även att vi inte kommer sälja eller överlåta några personuppgifter (se vår privacy policy).   

Under 2018 ersätts PUL av GDPR som är nya dataskyddsregler som gäller inom hela EU. Eftersom vi inte lämnar ut uppgifter till tredje part innebär detta inte någon direkt skillnad mot PUL vad gäller behandling av din information eller vår relation till dig som kund. 

13. Ej uthämtat paket
Om ditt paket anländer till ett utlämningsställe skickas en avisering via e-post eller sms till dig. Du som kund är ansvarig för att det mobilnummer, den adress och den e-postadress du angivit är korrekta. 
Om du inte hämtar ut ditt paket så debiteras du en administrativ avgift på 250 kr. 
14. Force Majeure
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut och jämförbara händelser utanför vår kontroll vilka ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal. 

TERMS AND CONDITIONS UMEGALLERY AND PRINT STUDIO KLAS SJÖBERG

UMEGALLERY is operated by the company Klas Sjöberg, organization number 7102234635, Sofiehemsvägen 22,
907 38 Umeå, Sweden

IMPORTANT ABOUT YOUR PERSONAL DATA
From May 25, 2018, the GDPR (General Data Protection Regulation) replaces the Swedish Personal Data Act. GDPR is a comprehensive regulatory framework for how we as e-retailers may process your personal data.

By shopping with us you agree to our processing of your personal data. You can read more about how we process your information in our Privacy Policy.

In short, our policy can be described as follows:
We only collect the necessary information in order to fulfill our commitment to you.
We will not distribute your information to third parties unless it is required to fulfill our commitment to you (for example, DHL will receive your information in order to send the product to you) and to meet set legal requirements for accounting.
We only store the information required by law and to provide the best possible service.
If you have questions about your personal information, you can contact us at printstudio@klassjoberg.se

1. Buy
When ordering, a purchase agreement is made only when umegallery has confirmed the order through an order confirmation. An order confirmation will be sent no later than 24 hours after the order has been received by umegallery. If delivery time changes in the order, the customer will be notified as soon as possible. All images are printed and reviewed by umegallery and our print studio Klas Sjöberg in Umeå. Before we start work on an order, the customer can cancel the purchase without cost.

2. Prices
Prices include VAT at 25%. Upon confirmed order, prices can only be changed by circumstances that umegallery does not have. For example, materially changed commodity prices, currency changes or changed VAT. No shipping costs will be added. Should the price change, the customer has the right to cancel the purchase without charge.

3. Shipping
The print can be picked up in Umeå or shipped and then shipping cost is added. The finished print undergoes careful quality control and is packaged for safe delivery.

4. Payment options / payment terms

4.1 Invoice
The fee for paying an invoice is SEK 0. In case of invoice payment, the invoice must be paid before we produce the ordered print.

4.2 Cards and Internet Banking
Payment with Payson. Payment is easy and secure with Payson. Even if you do not already have a Payson Account, you can quickly make the transaction via Payson. Payson collaborates with VISA, MasterCard and all Swedish banks offering direct payments, Swedbank, Handelsbanken, SEB, Nordea and Danske Bank. Payson has high security requirements and is PCI certified by Trustwave, an international secure e-commerce organization. All traffic is encrypted through SSL 128 bits and all card transfers are based on the banks' so-called 3D-secure technology. Payson started in Sweden in 2004 and several million people have used Payson, which is a well-known payment solution on the internet. Read more about Payson here: www.payson.se

5. Deliveries
Orders placed on weekend-free weekdays are processed on the following weekend-free weekdays and are normally delivered within 5-7 days in Sweden. The exception "Exclusive edition" which may have longer delivery time, since they must be signed by the artist before delivery.
We reserve for final sales, eg in limited editions. The customer is always entitled to cancel purchases at no cost if the product is sold out. The packages are delivered by DHL or another carrier to the delivery point or sent by mail.

6. Transport
Umegallery is responsible for transporting you as a customer. You and the transport company are responsible for the risk of any return to us.

7. Damaged goods
When you receive your goods, it is important that you check your order directly. If you have received an incorrect or damaged item, contact us as soon as possible by email to printstudio@klassjoberg.se

8. Right of withdrawal and open purchase
Private customers are entitled to a 14-day right of withdrawal under the distance contract law. This means that you as a customer have the right to cancel your purchase within 14 days of receiving the item. Returned items must be unused unopened and in their original packaging. When using the right of withdrawal / open purchase, the customer is responsible for the return shipping.

9. Complaints
If you want to claim a damaged or incorrect product, please contact us via email for further instructions. Notify us by e-mail printstudio@klassjoberg.se before sending anything. Please include the invoice / receipt so that we can identify the return. Remember that you are responsible for shipping to us.

10. Refunds
Refunds are made via deposit into account. The sum is always refunded to the same account used for the purchase and as soon as possible from the time we have received and approved the return.

11. Reservations
We reserve the right to make changes in prices due to major price deviations from our suppliers, errors or other errors that are beyond our control. Read more about unforeseen events under Force Majeur below.

12. Protection of personal data
In connection with registration and ordering, you agree that we store and use your information in our business solely for the purpose of completing and providing the service you expect from us. According to the PUL (Personal Data Act) you have the right to receive the information that we have registered on you and if you consider it incorrect or irrelevant, you can request correction or removal from our customer register. If so, contact our customer service (please e-mail printstudio@klassjoberg.se). We also ensure that we will not sell or transfer any personal information (see our privacy policy).

In 2018, the PUL will be replaced by GDPR, which is new data protection rules that apply throughout the EU. As we do not disclose information to third parties, this does not mean a direct difference to PUL in terms of processing your information or our relationship with you as a customer.

13. Unpacked package
If your package arrives at a delivery point, a notification will be sent via email or SMS to you. You, as a customer, are responsible for the correct mobile number, address and e-mail address.
If you do not pick up your package, you will be charged an administrative fee of SEK 250.

14. Force Majeure
In the event of wars, natural disasters, labor market battles, government decisions and comparable events beyond our control which could not reasonably be foreseen, and affect the entered into agreements and commitments on our part, which means that we cannot keep the said agreement / commitment, shall be the basis for that we are relieved of our obligations to fulfill the said agreement.